Astavidha Pariksha
8種類の身体の診断方法

1.ナーディー パリクシャ(Nadi Pariksha)
脈診

2.マラ パリクシャ(Mala Pariksha)
便診

3.ムートラ パリクシャ(Mutra Pariksha)
尿診

4.ジーハ パリクシャ(Jiha Pariksha)
舌診

5.シャドヴァ パリクシャ(Shabda `Pariksha)
聴診

6.スパルシャ パリクシャ(Sparsha Pariksha)
触診

7.ドリガ パリクシャ(Driga Pariksha)
視診

8.アクティ パリクシャ(Aknti Pariksha)
身体検査
体質、身長、体重など

その他にも年齢、季節、家族構成、家族関係、家族歴、人種、出身、ダートゥの質、オージャス、感情、心の状態、免疫力、運動能力、消化力、食欲、どんな食べ物なら消化できるか、仕事などホリスティックに患者をみていきます。